Verkiezingstijd

Tussen de hoekstenen van de gecheckte en financieel haalbare feiten van een (bio)diversiteit aan politieke programma’s door gerenommeerde – soms ook wetenschappelijke – instituten (Lucite green*), debateren de politici (Tulip violet*) nu al wekenlang om de gunst van zoveel mogelijk kiezersstemmen. Dit door de kiezer te overtuigen, de toekomst aan te prijzen, ideeën te verkopen, te entertainen, te flyeren en ‘door te dringen tot’ om de zogenoemde zwevende kiezer binnen te halen. Gedurende verkiezingstijd is het publieke canvas hoog dynamisch, opwindend, spannend, langdurig […]

WRR over gebruik Big Data in het Veiligheidsdomein

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat stelt de WRR in de policy brief Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting Freedom. Deze Engelstalige publicatie is gebaseerd op het WRR-Rapport 95 Big Data in een vrije en veilige samenleving. Op 31 januari 2017 bericht de WRR. Nieuwe kaders Big Data kan volgens de WRR uitsluitend vruchten afwerpen binnen het veiligheidsdomein als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt. Nieuwe kaders zijn noodzakelijk om fundamentele rechten en vrijheden […]

Klimaatverandering, invloeden en kwetsbaarheid in Europa 2016

De regio’s van Europa worden als gevolg van klimaatverandering geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en extremer weer, zoals frequentere en intensere hittegolven, overstromingen, perioden van droogte en stormen, aldus het rapport Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport, waarin de meest actuele trends en prognoses met betrekking tot klimaatverandering en de gevolgen ervan in Europa worden beoordeeld, zullen betere en flexibelere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen en maatregelen van cruciaal belang zijn om deze […]

Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

Albert Faber, Peter de Goede en Margot Heijnen, WRR, 2016 Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. In deze policy brief stelt de WRR voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet. Die wet voorziet tevens in de instelling van een Klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur. Een toekomstbestendig reguleringskader […]

Risicomanagement = Verankeren

Risicomanagement heeft veel facetten. Eén daarvan is ‘verankeren’. Verankeren van besluiten, het tot uitvoering brengen van beleidsplannen, het maken van een gedegen en uitvoerbaar financieel ontwerp. Verankeren betekent ook doelen van de organisatie daadwerkelijk verbinden met de drives en inzet van de eigen medewerkers die het moeten doen en het leggen van de verbindingen tussen bestuur, management en burgers. Verankeren is cruciaal voor het neerzetten van prestaties, het komen tot resultaten en het leveren van performance door een organisatie, een team of […]

Werken aan de Wakkere Stad

Er zijn vele concepten en invalshoeken voor de stad. De diversificatie is groot en neemt steeds verder toe. De stad is ‘hot’, zo blijk. Nu is er ook de ‘wakkere stad’. Jan van Ginkel en Frans Verhaaren schreven er een boek over. Uitgegeven door Vakmedianet: “De huidige overheid levert een groot deel van zijn bestaansrecht in door veel taken in het sociale domein over te hevelen van rijks- naar gemeentelijk niveau. De Nederlandse steden zullen zich nieuwe vaardigheden eigen moeten maken – óók […]

De Troonrede van Koning Willem Alexander

In zijn jaarlijkse troonrede, dit jaar uitgesproken op 20 september, gaat Koning Willem Alexander in op het bijzondere krachtenveld tussen onze publieke waarden en de risico’s die op de loer liggen. Hij belicht welke maatregelen de overheid daarop neemt. Governance Connect heeft een art-impression gemaakt in de vorm van een diagram. Daarin wordt de Koning aangeduid met de kleur Royal Purple en zijn rol als rentmeester met het schaakstuk Koning. Toepasselijk. Het besturen van het land met de onderliggende begroting van 2017, is de majeure onderwerp van de Troonrede. De besturende overheid wordt […]

Pluriform Organiseren

Door Eric Frank en Jack Kruf ‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’ Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit concerncontrollers, directeuren strategie en gemeentesecretarissen. Het was een vervolg op de succesvolle ronde tafel van 4 juni 2015 te Assen over het thema hoe betekenis te geven aan het sturen op publieke waarden en vertrouwen. We staan […]

Risicomanagement bij Grote Evenementen

Door Eric Frank en Jack Kruf Op 20 mei 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het nieuwe stadskantoor van Utrecht een masterclass over risicomanagement bij grote evenementen. De rapportage en evaluatie van Le Grand Départ de Tour de France door de gemeente Utrecht, respectievelijk de Universiteit van Utrecht én het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente Roosendaal in 2013 golden als uitgangspunt voor de discussie. Aan het woord kwamen twee managers, Martijn van Hulsteijn van de gemeente Utrecht en Gabriel Jas van […]

De vluchteling: over publieke waarden en risico’s

Door Jack Kruf In dit korte essay beschouw ik het vluchtelingenvraagstuk vanuit waarden- en risicoperspectief. Vanuit dat perspectief kom ik tot een aantal overdenkingen. Het vluchtelingenvraagstuk gaat over onze bereidheid en capaciteit om vluchtelingen te willen en te kunnen opvangen en in te passen in onze samenleving. Het beroert ons. De dynamiek is groot. Ons democratisch stelsel piept en kraakt. De samenleving spreekt zich uit over de letterlijke en figuurlijke grenzen. Dat is ook een politiek-bestuurlijk vraagstuk. De publieke waarde ‘balans […]