Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

screen-shot-2016-10-13-at-20-58-11Albert Faber, Peter de Goede en Margot Heijnen, WRR, 2016

Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. In deze policy brief stelt de WRR voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet. Die wet voorziet tevens in de instelling van een Klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur.

Een toekomstbestendig reguleringskader biedt op decentraal niveau ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en businessconcepten. Op Europees niveau is versterking van een emissiehandelssysteem nodig. Grootschalige inpassing van hernieuwbare energiebronnen vraagt om Europese coördinatie van de elektriciteitsmarkten en van grensoverschrijdende energie-infrastructuur.

Eenvoudige oplossingen zijn er niet voor een complex vraagstuk als klimaatverandering. Er zijn vele sociale, institutionele en infrastructurele barrières. Maar met een wettelijk verankerd doel, een sterke institutionele structuur en zowel politieke als maatschappelijke betrokkenheid kunnen grote ambities gerealiseerd worden.

Ga naar rapport.