Overheid

Water en Veiligheid

Het lijkt zich wederom op te dringen, instinctief, dat we niet veilig zijn achter de dijken. Onderzoeken van gerenommeerde instituten, landelijk beleidsplannen, de stroom berichten over klimaatverandering en de opwarming van de aarde, alsmede het bewustzijn onder de bevolking grijpen in elkaar. Om het in de woorden te zeggen van […]

De brievenbus van Mevrouw De Vries

Gekmakende post van onze (semi)overheid Door Stephan Steinmetz “Midden in de Indische Buurt van Amsterdam woont mevrouw De Vries, een oude gehandicapte dame. Elke dag ontvangt ze een officiële brief van een instantie. Tweeduizend brieven gedurende acht jaar over busjesvervoer, thuiszorg, hulpmiddelen: met instructies, formulieren, mededelingen […]

Overheid en bedrijfsleven

Door Jack P. Kruf In oktober 2012 publiceerden zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC) van de Eerste Kamer onderzoeksrapporten over de verbindingen en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De WRR deed dit met het rapport (nr. 87) Publieke zaken in de marktsamenleving. Zij evalueert […]

Verbinding als kracht

Ingovernment interview met Marcel Meijs In dit artkel geeft Meijs* zijn kijk op de overheid, dienstverlening en ICT. Waar ziet hij de kracht van verbindingen en hoe organiseer je betrokkenheid dichtbij. Meijs: “Je moet de gemeente zien als betrokken partner die arrangementen smeedt met ander partners, dus regie […]

Een veranderende wereld

Jaarverslag 2012 van de Raad van State Enkele citaten uit het jaarverslag van mr. J.P.H. Donner, vice-president Raad van State Paragraaf 1.2.1 Een veranderende wereld “De economische en politieke spanningen waarmee deze veranderingen gepaard gaan, worden verscherpt door drie fundamentele schaarsten – naast de financieel-economische veranderingen – waarmee de […]

De jongere centraal

Door Jo Vandeurzen De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig bijgestuurd. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse Regering op 1 maart goedkeurde. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet. Wanneer het decreet in werking […]

Mijn Onbegrijpelijke Overheid

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 Enkele citaten uit het jaarverslag van Alex Brenninkmeijer “Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door de overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor een belangrijk deel van andere waarden […]

Publieke Waarden en Risico’s

Over definities en Robin Hood by Jack P. Kruf Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge […]

De golven van 1953

Het koor zingt de gierende wind Bij de namen van hen die verdronken De burgemeester spreekt uit zijn hart Het is plots doodstil nu Zo direct en verbindt de zielen Van hen die zijn met hen die waren Staat achterin de kerk Het meisje dat alles […]

Van waarheidsvinding naar publieke waarde

Door Arjan van Daal, Paul Misdorp en Mark van Twist Een essay over de veranderende betekenis van onderzoek voor het strategisch vermogen van decentrale overheden. Inleiding: “Bestuurskunde lijkt wel taalkunde. De bestuurskundige beschouwt een praktijk waar zich processen van politieke wilsvorming, bestuurlijke besluitvorming en ambtelijke beleidsvorming afspelen. Het […]