Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

screen-shot-2016-10-13-at-20-58-11

Albert Faber, Peter de Goede en Margot Heijnen, WRR, 2016 Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. In deze policy brief stelt de WRR voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet. Die wet voorziet tevens in de instelling van een Klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur. Een toekomstbestendig reguleringskader […]

Risicomanagement = Verankeren

screen-shot-2016-09-27-at-21-17-36

Risicomanagement heeft veel facetten. Eén daarvan is ‘verankeren’. Verankeren van besluiten, het tot uitvoering brengen van beleidsplannen, het maken van een gedegen en uitvoerbaar financieel ontwerp. Verankeren betekent ook doelen van de organisatie daadwerkelijk verbinden met de drives en inzet van de eigen medewerkers die het moeten doen en het leggen van de verbindingen tussen bestuur, management en burgers. Verankeren is cruciaal voor het neerzetten van prestaties, het komen tot resultaten en het leveren van performance door een organisatie, een team of […]

Werken aan de Wakkere Stad

screen-shot-2016-05-23-at-23-41-32-png

Er zijn vele concepten en invalshoeken voor de stad. De diversificatie is groot en neemt steeds verder toe. De stad is ‘hot’, zo blijk. Nu is er ook de ‘wakkere stad’. Jan van Ginkel en Frans Verhaaren schreven er een boek over. Uitgegeven door Vakmedianet: “De huidige overheid levert een groot deel van zijn bestaansrecht in door veel taken in het sociale domein over te hevelen van rijks- naar gemeentelijk niveau. De Nederlandse steden zullen zich nieuwe vaardigheden eigen moeten maken – óók […]

De Troonrede van Koning Willem Alexander

the-kings-speech-768x768

In zijn jaarlijkse troonrede, dit jaar uitgesproken op 20 september, gaat Koning Willem Alexander in op het bijzondere krachtenveld tussen onze publieke waarden en de risico’s die op de loer liggen. Hij belicht welke maatregelen de overheid daarop neemt. Governance Connect heeft een art-impression gemaakt in de vorm van een diagram. Daarin wordt de Koning aangeduid met de kleur Royal Purple en zijn rol als rentmeester met het schaakstuk Koning. Toepasselijk. Het besturen van het land met de onderliggende begroting van 2017, is de majeure onderwerp van de Troonrede. De besturende overheid wordt […]

Website Quaterna Publica Nederland

qp-website-logo-nederland-pink-website-medio

Governance Connect (GC) verzorgt in samenwerking met PRIMO Nederland het jaarmagazine Quaterna Publica Nederland. Het is een online magazine en wordt gepubliceerd met de hoogwaardige software van Adobe. GC heeft hiervoor gekozen omdat de hosting door en performance van Adobe aan de hoogste veiligheidsstandaarden voldoet en de continuïteit te allen tijde is gegarandeerd. Nu is er ook de website quaternapublica.nl, waarin vanaf 1 september 2016 alle artikelen compleet worden gepubliceerd. Online magazine en website gaan nu hand in hand. De koppeling met PRIMO Nederland is intensief […]

Pluriform Organiseren

Screen Shot 2016-08-29 at 08.38.52

Door Eric Frank en Jack Kruf ‘Over opgaven-georiënteerd organiseren voor gemeenten’ Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO in het stadhuis van Groningen een masterclass, gericht op de betekenis van maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit concerncontrollers, directeuren strategie en gemeentesecretarissen. Het was een vervolg op de succesvolle ronde tafel van 4 juni 2015 te Assen over het thema hoe betekenis te geven aan het sturen op publieke waarden en vertrouwen. We staan […]

Risicomanagement bij Grote Evenementen

Screen Shot 2016-08-30 at 21.25.21

Door Eric Frank en Jack Kruf Op 20 mei 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het nieuwe stadskantoor van Utrecht een masterclass over risicomanagement bij grote evenementen. De rapportage en evaluatie van Le Grand Départ de Tour de France door de gemeente Utrecht, respectievelijk de Universiteit van Utrecht én het bezoek van het Koningspaar aan de gemeente Roosendaal in 2013 golden als uitgangspunt voor de discussie. Aan het woord kwamen twee managers, Martijn van Hulsteijn van de gemeente Utrecht en Gabriel Jas van […]

De vluchteling: over publieke waarden en risico’s

Screen Shot 2016-08-29 at 07.07.36

Door Jack Kruf In dit korte essay beschouw ik het vluchtelingenvraagstuk vanuit waarden- en risicoperspectief. Vanuit dat perspectief kom ik tot een aantal overdenkingen. Het vluchtelingenvraagstuk gaat over onze bereidheid en capaciteit om vluchtelingen te willen en te kunnen opvangen en in te passen in onze samenleving. Het beroert ons. De dynamiek is groot. Ons democratisch stelsel piept en kraakt. De samenleving spreekt zich uit over de letterlijke en figuurlijke grenzen. Dat is ook een politiek-bestuurlijk vraagstuk. De publieke waarde ‘balans […]

De Stad die de Toekomst maakt

screen-shot-2016-05-18-at-22-35-17-png

Bron: Brainport Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport, presenteerde vrijdag 13 mei in De Ontdekfabriek op Strijp-S het boek ‘De Stad die de Toekomst maakt, het Eindhoven van Rob van Gijzel’. In het boek, geschreven door journalist Hans Horsten en uitgegeven door Lecturis, kwamen gedachtegoed en ervaring samen van Rob van Gijzel, die hij ontwikkelde tijdens acht jaar burgemeesterschap van Eindhoven en als voorzitter van de stichting Brainport. Het boek gaat over economie, technologie, samenleving […]

‘Een proefballonnetje oplaten’

31hut24agtl-_sy300_

Door Jack Kruf. Het in ontwikkeling zijnde project Oranje-Stad biedt de mogelijkheid om – naar het Nederlandse spreekwoord – een proefballonnetje op te laten voor bestuurders, managers, onderzoekers, adviseurs, zorgverleners, ingenieurs of journalisten opnieuw bereikbaar te maken. Alles gebeurt tegenwoordig immers real-time. Voor proefballonnetjes is er weinig ruimte meer in het openbaar bestuur. Het ritme van raden en colleges, de druk van de media, de social media slaan allen de klok van het directe heden. Niet altijd succesvol, wenselijk of soms gewoon onhandig. Zelfs ministers in […]